Ogłoszenie o przekazaniu zbędnego lub zużytego majątku ruchomego

Pismo dot zbędnych składników

zał. nr 2 oddanie

pismo dot. oddania

OGŁOSZENIE

o przekazaniu zbędnego lub zużytego majątku ruchomego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszkowie na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004) informuje, że posiada składniki rzeczowe majątku ruchomego, które mogą być przedmiotem sprzedaży, nieodpłatnego przekazania oraz darowizny.

Stosownie do treści ww. rozporządzenia, składniki ujęte w załączniku nr 2 mogą być:

  1. Nieodpłatnie przekazane na pisemny wniosek podmiotów określonych w 38 ust. 1 ww. rozporządzenia.
  2. Darowane na rzecz jednostek wymienionych w 39 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Warunkiem nieodpłatnego przekazania lub darowizny wskazanych składników rzeczowych majątku ruchomego jest złożenie pisemnego wniosku kierowanego do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie zgodnie z § 38 ust. 3-5 oraz § 39 ust 3. powyższego rozporządzenia.

Warunkiem sprzedaży wskazanych składników rzeczowych majątku ruchomego jest złożenie oferty, która powinna zawierać:

  1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres oferenta,
  2. Nazwę wybranego składnika rzeczowego majątku, z podaniem numeru inwentarzowego.

 

 

 

W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów będzie zainteresowanych tym samym składnikiem rzeczowym majątku ruchomego, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszkowie przeprowadzi aukcję między tymi oferentami.

Składniki niezagospodarowane w żaden z ww. sposobów zostaną zlikwidowane. Jednostki zainteresowane przejęciem składników majątku proszone są o złożenie do dnia             7 listopada 2022 r. pisemnego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszkowie, ul. Gordziałkowskiego 5, 05-804 Pruszków, piw@pruszkow.wetgiw.gov.pl

 

 

Załączniki:

-załącznik nr 2 – wykaz zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego