ASF

Szanowni Państwo,

w dniu 4 września 2019 r, opublikowano w dzienniku urzędowym UE decyzję wykonawczą  (UE) 2019/1385 z dnia 3 września 2019 r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich

Decyzją Komisji UE z dnia  3 września 2019 r.  cały powiat pruszkowski  oraz cały powiat  grodziski znalazły się w obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona)

Mapa obrazująca bieżącą sytuację epizootyczną znajduje się pod tym linkiem: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

W związku z powyższym na ww. obszarach obowiązują ograniczenia wynikające z rozporządzenia MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000711

 

RESTRYKCJE W PRZEMIESZANIU ŚWIŃ:

• W obrębie strefy czerwonej (obszar objęty ograniczeniami)

▪ I. przesyłka świń do innych gospodarstw lub rzeźni możliwa po uzyskaniu decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie na przemieszczenie świń (wniosek, opłata do decyzji administracyjnej)

▪ II. przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii 

▪ wystawienie świadectwa nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką – nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką świnie musza być zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii

• po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy. 

• Poza strefę czerwoną (obszar objęty ograniczeniami) w granicach Polski

▪ przesyłka świń do innych gospodarstw lub rzeźni możliwa po uzyskaniu decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie na przemieszczenie świń (wniosek, opłata do decyzji administracyjnej)

▪ przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii (wym. wyżej) 

▪ Warunkiem wystawienia świadectwa jest badanie kliniczne i laboratoryjne w kierunku ASF 

▪ PONADTO warunek wystawienia świadectwa i decyzji PLW: 

▪ – świnie zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem

▪ – nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF (następnie lekarz wystawia świadectwo zdrowia)

▪ – muszą przebywać w gospodarstwie 30 dni bezpośrednio przed  przemieszczeniem lub od urodzenia

▪ – pochodzą z gospodarstwa, z którego w okresie 30 dni przez przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących z obszarów zagrożenia lub objętego ograniczeniami w związku z wystąpieniem ASF,

 

Wywóz świń z obszaru ochronnego do innego państwa Unii Europejskiej musi również uwzględniać wymagania dotyczące choroby Aujeszky’ego.

 Jak postępować z padłym dzikiem:

  • jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
  • powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;
  • zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);